Výstava vo verejnom priestore mesta · Vznik nových diel súčasného vizuálneho umenia · Edukácia detí pomocou interaktívnych umeleckých technológii · Verejná prezentácia a konfrontácia mladých autorov a študentov · Alternatívna forma zábavy a kultúrneho vzdelávania · Podpora oblastí kreatívneho priemyslu · Kreatívna práca s lokálnymi komunitami · Aplikovanie site-specific výskumu Nový rozmer architektúry

…a to nie je zďaleka všetko

Festival svetla a tieňa v srdci Slovenska vznikol v roku 2015 pri príležitosti vyhlásenia OSN za Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle. Cieľom tohto kroku je pripomenúť ľuďom celého sveta výraznú úlohu svetla a optických technológii v ich každodennom živote a pri budúcom rozvoji spoločnosti.

Festival prináša a otvára kritické myslenie. Festival po jednotlivých ročníkoch predstavuje autorskú koncepciu tém, ktorej cieľom je reflektovať súčasnosť. Festival prezentuje najmä mladé súčasné vizuálne a multimediálne umenie vo verejnom priestore. Festival predstavil v Banskej Bystrici (od roku 2015) a v Trnave (2019) počas šiestich ročníkov 89 umeleckých diel, 33 sprievodných podujatí, 6 workshopov a prilákal do ulíc takmer 65 tisíc divákov.
Nový pripravovaný 7. ročník počíta tradične s lokalitou mesta Banská Bystrica. Site-specific tvorba vo verejnom priestore rozvíja myšlienky popularizácie umenia ako ozdravovacieho média a cesty od populizmu, čím zároveň jasne determinuje smerovanie od povrchného bezmyšlienkovitého svetelného ošiaľu. V prvej fáze procesu tvorby absolvuje už tradične tím vybraných umelcov a študentov umeleckých škôl terénny výskum. Ruka v ruke s konzultáciami v podobe „brainstorming-u“ predstavia následne jednotlivé kreatívne zámery a umelecké realizácie.
Fúzia dvoch programových línii sa snaží o premostenie alternatívnych foriem umenia s komerčnou sférou na pôdoryse mesta s bohatou históriou. Chceme inšpirovať, vzdelávať a zabávať širokú verejnosť. Prepojiť svetlom a umením nielen „svetelných fanúšikov“ z radov verejnosti, ale aj umeleckú, vedeckú a odbornú verejnosť. V neposlednom rade chceme divákom „osvetliť – osvietiť“ historické i súčasné príbehy Banskej Bystrice, ktoré ostali „zabudnuté v tieni“. Tvorivé projekty aktivujú širokú verejnosť k hľadaniu a objavovaniu a k nachádzaniu nového vzťahu občana a verejného priestoru. Koncepcia prepája nielen viaceré druhy umenia (multižánrovosť), ale poskytuje mladým umelcom a kreatívcom aj možnosť veľkorysej realizácie a vzájomnej inšpirácie. Tvorba v mimoakademickom kontexte poskytuje mladým umelcom širší rozhľad, spätnú väzbu a nové skúsenosti. Verejnosti, divákom a návštevníkom sľubujeme skutočne netradičné zážitky. Prečo? Pretože „sme svetlom fascinovaní.”
Festival svetla a tieňa sa každoročne nesie v znamení medzinárodnej spolupráce. Okrem domácich sa v Banskej Bystrici predstavia so svojou slobodnou a odvážnou tvorbou aj mladí umelci zo zahraničia. Umelci dostávajú priestor pre vzájomnú spoluprácu i konfrontáciu. Pri tvorbe diel sa kladie dôraz na aplikovaný výskum. Tento aspekt umeleckej praxe posilňuje ich budúcu angažovanosť a uplatniteľnosť. Festival prináša rozvoj kreatívneho priemyslu participujúcich umelcov z európskych regiónov ako v lokálnom, tak i medzinárodnom kontexte.
Festival nechce byť povrchným svetelným zdrojom. Príprave predchádza Kreatívne laboratórium zamerané na výber najvhodnejších lokalít v meste s dôrazom na sociológiu priestoru a špecifiká z histórie mesta, tzv. site-specific výskum. Výsledná štúdia prináša metaforu pulzujúceho srdca, ktoré rytmicky svetlom oživuje kultúrny a spoločenský potenciál mesta pod Urpínom i „malého Ríma“.
Ambíciou organizátorov je budovať a udržať v Banskej Bystrici a Trnave tradíciu nového formátu festivalu súčasného umenia vo verejnom priestore – kultúrnej akcie európskeho významu. Už prvý ročník festivalu poukázal na výrazný záujem médií, širokej a odbornej verejnosti o novú inovatívnu formu umenia. Jeho atraktívne umelecké výstupy v nasledujúcich ročníkoch pritiahli do spolupráce aj viaceré lokálne inštitúcie. Festival svetla a tieňa sa koná vždy začiatkom jesene a privíta množstvo divákov i turistov zameraných na vzťah histórie, kultúry, umenia a technológií.