Bystrý liquid
2. March 2018
Automixbox
2. March 2018

Bojovník svetla

Festival Svetla Banska Bystrica

Bojovník svetla

Tomáš Žižka (mamapapa), Barbora Debnárová / Dolná ulica, Pred Kostolom sv. Alžbety

Ľudské myslenie v sebe zahŕňa dvojaký princíp. Jeden pracuje analyticky, lineárne. Spája sa s myslením, rozumom, obracia nás smerom k budúcnosti. druhý pracuje synteticky, analogicky a v obrazoch, obracia sa skôr do minulosti, spájame ho s citom a s vnímaním života komplexne. Táto časť myslenia tiež súvisí s fantáziou a umením. Naším poslaním ako umelcov je inšpirovať a nechať sa inšpirovať. harmónia myslenia, vôle a citu prinesená a sústredená v každodennosti, ktorá reflektuje prítomnosť. Umenie v sebe obsahuje dva princípy: princíp formy a tvorivý princíp. Forma je vonkajšia zmyslová skúsenosť. Ak je človeku niečo prirodzené, sú to bezpochyby naše zmysly a telesnosť. Tvorba je akt vnútorných duševných pochodov. Preto tvorivý princíp zahŕňa schopnosť poznania v nových vzťahoch, tvorbu nových kombinácií, pružnosť vnímania, predstavivosť aj myslenie, originalitu, senzitivitu, inšpiráciu, intuíciu, nekonformnosť. Výklad minulosti je jedným zo základných prvkov deklarácie našej priamosti, plánovania a premýšľania o silách a procesoch, ktoré prestupujú dejinami a utvárajú budúcnosť. Komplexnejší pohľad na minulosť je možné uskutočniť iba v takom prostredí, ktoré umožňuje slobodu prejavu, konfrontácii jednotlivých výkladov, ich účelov a zmyslov, ktoré môžu byť akékoľvek. Dalo by sa povedať, že vyšším zmyslom tejto konfrontácie je dlhá a bolestná cesta k sebe samému, a to tak v zmysle osobnom i spoločenskom. Uvedomenie si dejinnej kontinuity vedie k silnejšiemu odôvodneniu vlastných činov, a tým aj k väčšiemu sebavedomiu pri strete so zásadnou inakosťou.

Tomáš Žižka, Barbora Debnárová